جدیدترین اخبار و رویدادها
تاریخچه هلال احمر استان آذربایجانشرقی
در سال ۱۸۶۲ ميلادي (۱۲۴۱ ه.ش.) يك تاجر سوئيسي به نام ”هانري دونان“ تحت تأثير صحنه هاي رقت بار جنگ سولفرينو در ايتاليا، كتاب كوچكي نوشت به نام ”خاطرات سولفرينو“ . دونان در اين كتاب پيشنهاد كرد در تمام كشورها، تشكيلات داوطلبانه اي ايجاد شود تا بدون در نظر گرفتن مرزبنديهاي سياسي، عقيدتي و نژادي، امر مراقبت از سربازان زخمي و كليه آسيب ديدگان از جنگها را بر عهده گيرد. در سال ۱۸۶۳ اولين كنفرانس بين المللي با شركت ۱۶ كشور در ژنو تشكيل شد و نهضت جهاني صليب سرخ و هلال احمر با تصويب چند قرارداد بين المللي در مورد كمك به مجروحين جنگ تأسيس گرديد.
 
نهضت جهاني صليب سرخ و هلال احمر بين المللي از سه نهاد با عناوين زير تشكيل يافته است:
 • جمعيتهاي ملي
 • فدراسيون بين المللي صليب سرخ و هلال احمر
 • کميته بين المللي صليب سرخ

وظايف اصلي هر جمعيت ملي عبارتست از :

 • حمايت از آسيب ديدگان نظامي و غير نظامي در زمان درگيريهاي مسلحانه
 • آمادگي امدادي براي زمان وقوع حادثه
 • تلاش جهت بهبود بهداشت جامعه و ترويج اصول اساسي نهضت كه شامل مفاهيمي چون تعاون، تفاهم، احترام متقابل، صلح پايدار بين مردم و ملتهاست.
وظايف اصلي فدراسيون بين المللي صليب سرخ و هلال احمر عبارتند از:
 • هماهنگ كردن فعاليتهاي جمعيتهاي ملي و در صورت نياز ارائه كمك به آنها و مشاركت در برنامه هايشان
 • امداد رساني به قربانيان حادثه در سطح جهان و ايفاي نقش نمايندگي جمعيتهاي عضو
 • حفاظت از همبستگي و حمايت از منافع آنها.
از وظايف كميته بين المللي صليب سرخ پيگيري اجراي قراردادهاي چهارگانه ژنو ( ۱۲ اوت ۱۹۴۹) و پروتكلهاي الحاقي آن در سال ۱۹۹۷ و نيز رسيدگي به شكايات در مورد ادعاهاي نقض حقوق مندرج در قراردادهاي چهارگانه ژنو مي باشد.مبناي قراردادهاي ژنو، احترام به شخصيت و حيثيت انساني است كه چگونگي رفتار با اسرا ، مجروحين و بيماران ناشي از جنگها و حمايت از افراد غير نظامي در زمان جنگ و جستجوي مفقودين در جنگها را شامل ميشود.
 
اصول هفتگانه جمعيت های صليب سرخ و هلال احمر
 1. بشردوستی : به اين صورت كه اين نهضت سعي دارد تفاهم، دوستي، همكاري متقابل و برقراري صلح پايدار ميان ملتها را ترويج دهد
 2. بی غرضی : بدين معنا كه به مليت، مذهب، نژاد و عقايد انساني توجه ندارد و هدف آن تسكين آلام بشري است.
 3. بی طرفی : اين نهضت در برخورد با مسائل به منظور جلب اعتماد عمومي در فعاليتهاي خود كمال بيطرفي را رعايت مي كند.
 4. نداشتن وابستگی : در عين پشتيباني از طرف دولت خود در كمك به انسانهاي دردمند، خودمختار عمل مي كند.
 5. خدمات داوطلبی : اعضاي اين جمعيت در فعاليتهاي خويش به هيچ وجه تمايلات انتفاعي ندارند.
 6. يگانگی : هر كشور با ديگر جمعيت صليب سرخ يا هلال احمر توسط شعب خود در سراسر كشور مي تواند ارائه خدمت كند.
 7. جهان شمولی : تمام جمعيتها از حقوق و وظايف مساوي در ياري رساندن به يكديگر در سراسر جهان برخوردارند.
اين اصول هفتگانه در سال ( ۱۹۶۵ م) ۱۳۴۴ ه.ش در بيستمين كنفرانس بين المللي صليب سرخ در وين به تصويب رسيد.
 
جمعيت شير وخورشيدسرخ ايران در سال 1301 تأسيس شد و اين در حالی بود که دولت وقت ايران در سال 1874 کنوانسيون های ژنو را امضاء نموده بود و با تشکيل نخستين هيأت حاکمه آن در شال 1302 رسما آغاز به کار نمود. جمعيت مزبور در سال 1924 توسط کميته بین المللی صليب سرخ به رسميت شناخته شد و در سال 1929 به عضويت ليگ جمعيت های صليب سرخ (فدراسيون فعلی) در آمد.فعاليتهای جمعيت که در آغاز بيشتر در زمينه بهداشت انجام می شد در گذر دهه ها در زمينه های امداد، جوانان، داوطلبان و توانبخشی و درمانگاهی و ... گسترش سترگ پيدا کرد.
پس از انقلاب اسلامي دولت جمهوری اسلامی ايران از علامت هلال احمر به جای علامت شير و خورشيد استفاده نمود و بعنوان بازوي امدادي جمهوري اسلامي ايران به فعاليتهاي انساندوستانه خود پيش از پيش افزود.
نخستين شهري كه از توصيه جمعيت مركزي استقبال نمود، تبريز بود كه در ۲۴ خرداد ماه ۱۳۰۳ اقدام به تشكيل هيأت مديره و هيأت مركزي كرد. قبل از تأسيس جمعيت با توجه به گرفتاريها و مشكلات آنروز براي نجات جان عده اي از مستمندان و فقرا و ايتام و تأمين اضطراري قوت لايموت آنها كه در شدايد و گرسنگي و سختي بسر مي بردند، مردم خير تبريز بويژه بازاريان به تأسيس مراكز خيريه به نامهاي دارالايتام و دارالمعجزه كرده بودند تا به بچه هاي بي سرپرست و فقرا روزي دو بار نان خالي توزيع كنند.
پس از تأسيس جمعيت با همكاري مردم انساندوست ، جمعيت تبريز به سرعت و سهولت دواير و واحد هاي زيادي براي خدمات خود ايجاد كردند .