جدیدترین اخبار و رویدادها
معرفی جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی
جمعيت هلال احمر استان آذربايجانشرقي شعبه جمعيت هلال احمرجمهوري اسلامي ايران در استان آذربايجانشرقي مي باشد.
جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران؛ مؤسسه اي خيريه، غيرانتفاعي و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد و به کليه تعهدات و قراردادهاي بين المللي مربوط به اهداف و وظايف جمعيت های هلال احمر و صليب سرخ و نيز مقررات اتحاديه های جمعيت های صليب سرخ و هلال احمر که با قانون اساسی و ساير قوانين جمهوری اسلامی ايران مغايرت نداشته باشد، پايبند بوده و در مسائل امدادی و بهداشتی- درمانی برون مرزی و درون مرزی و تعهدات مربوطه در راستای سياستهای دولت جمهوری اسلامی ايران طبق اساسنامه عمل می کند.
 
اهداف جمعيت
تلاش برای تسکين آلام بشری، تأمين احترام انسانها وو کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پايدار ميان ملت ها، حمايت از زندگی و سلامت انسانها بدون در نظر گرفتن هيچگونه تبعيض ميان آنها .
 
وظايف جمعيت در سطح کشور و خارج از کشور
  • ارايه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح طبيعی مثل زلزله و سيل و غيره در داخل و خارج از کشور
  • ارايه کمک های اوليه در حوادث غير مترقبه به وسيله امدادگران
  • برنامه ريزی و اقدام در جهت آمادگی مقابله با حوادث و سوانح وآموزش عمومی در اين زمينه و تربيت کادر امدادی و نيروی انسانی موردنياز
  • ارسال کمک و اعزام عوامل امدادی و درمانی به ساير کشورها در صورت لزوم
  • کمک به امر توانبخشی و ارايه ی خدمات اجتماعی در جهت تسکين آلام آوارگان، پناهندگان مرضی و معلولين و ايجاد حس تعاون و تفاهم و دوستی و نيکوکاری بين مردم
  • تلاش در جهت تسکين آلام بشری و کمک به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزش های انسانی و کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پايدار ميان ملت ها
  • اداره ی امور جوانان جمعيت و توسعه ی مشارکت جوانان در تصميم گيری ها و فعاليت های مربوط به آنها و تربيت و آموزش جوانان مذکور به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات امدادی و عام المنفعه
  • کمک به تهيه ی دارو و وسايل و تجهيزات پزشکی موردنياز مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور با موافقت وزارت بهداشت و با همکاری هلال احمر و صليب سرخ جهانی که عضو اتحاديه بين المللی صليب سرخ و هلال احمر جهانی هستند.